Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η­

 

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΔΙΚΤΥΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε τακτική Γενική Συνέλευση.

 

"ΔΙΚΤΥΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” 

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:30 μ.μ στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου «Metropolitan» (Αίθουσα «Chios») το οποίο βρίσκεται στην Λεωφόρο Συγγρού 385 , Αθήνα Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διάταξης :

 

1.    Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της δέκατης τρίτης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 (1/1/2015 – 31/12/2015) και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2.    Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εν λόγω χρήση, και έγκριση αμοιβής των ελεγκτών για τη χρήση αυτή.

3.    Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2016 έως 31ης Δεκεμβρίου 2016.

4.   Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

 

        Οι Μέτοχοι για να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή  σε Τράπεζα τις Μετοχές τους ή τα αποδεικτικά εκπροσωπήσεως τους πέντε (5) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

 

Ν. Ιωνία, 31η Μαΐου 2016  

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ