ΔΙΚΤΥΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ADVANCE PHARMACIES A.E.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53391/01ΑΤ/Β/02/450  Αριθμός ΓΕΜΗ 5054401000
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014   Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013   ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμ.   Ποσά προηγ.
  Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ.Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ.Αξία   χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  
1.Εξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκα- Ι.Κεφάλαιο  
ταστάσεως 170.354,16 24.412,23 145.941,93 164.247,56 8.833,01 155.414,55 (3.211 μετ. των 92,60€)  
  170.354,16 24.412,23 145.941,93 164.247,56 8.833,01 155.414,55 1.Καταβλημένο 297.338,60 297.338,60
  170.354,16 24.412,23 145.941,93 164.247,56 8.833,01 155.414,55   297.338,60 297.338,60
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   297.338,60 297.338,60
     
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών  
3.Κτίρια και τεχνικά έργα 11.000,00 4.473,33 6.526,67 11.000,00 4.033,33 6.966,67 Υπέρ το άρτιο 843.171,20 843.171,20
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις   843.171,20 843.171,20
λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 3.345,00 1.124,86 2.220,14 3.345,00 790,36 2.554,64   843.171,20 843.171,20
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 179.431,74 153.935,39 25.496,35 179.091,74 144.254,93 34.836,81 V. Αποτελέσματα εις νέο  
  193.776,74 159.533,58 34.243,16 193.436,74 149.078,62 44.358,12 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο -268.744,24 -174.104,77
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) 193.776,74 159.533,58 34.243,16 193.436,74 149.078,62 44.358,12   -268.744,24 -174.104,77
    -268.744,24 -174.104,77
     
  ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 871.765,56 966.405,03
     
  Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
     
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθε I.Mακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  
σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσει 8.Λοιπές μακρ/θεσμες υποχρεώσεις 27.000,00 27.000,00
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 10.064,00 11.465,40    
  10.064,00 11.465,40 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  
  10.064,00 11.465,40 1.Προμηθευτές 74.629,74 67.260,64
    3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθε-  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 44.307,16 55.823,52 σμων υποχρεώσεων 16.736,15 7.475,62
  5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 72.224,43 93.585,31
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 26.516,71 37.293,91
Ι. Αποθέματα 9.Επιταγές πληρωτεές (53.90) 65.818,79 64.974,33
1.Εμπορεύματα 76.895,53 61.537,37 11.Πιστωτές διάφοροι 0,00 20.532,91
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες -Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας   255.925,82 291.122,72
2.984,00 4.715,12   255.925,82 291.122,72
2.293,21 3.404,00   255.925,82 291.122,72
5.Προκαταβολές Αγορών 0,00 0,00    
  82.172,74 69.656,49    
  82.172,74 69.656,49    
ΙΙ. Απαιτήσεις ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) 282.925,82 318.122,72
1. Πελάτες 723.449,99 783.716,81    
3α.Επιταγές εισπρακτέες 87.866,92 156.772,01    
11.Χρεώστες διάφοροι 11.572,42 5.374,98    
  822.889,33 945.863,80    
  822.889,33 945.863,80    
III. Χρεόγραφα    
4. Ίδιες Μετοχές 0,00 22.501,80    
  0,00 22.501,80    
IV. Διαθέσιμα    
1.Ταμείο 4.900,08 935,61    
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 54.480,14 34.331,98    
  59.380,22 35.267,59    
  59.380,22 35.267,59    
     
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 964.442,29 1.073.289,68    
     
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 1.154.691,38 1.284.527,75 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 1.154.691,38 1.284.527,75
     
     
     
     
     
         
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
     
  Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013   Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως   Χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 1.152.243,48 1.158.500,83 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως -94.639,47 -47.252,25
Μείον : Κόστος πωλήσεων 131.561,02 176.600,94 (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών)  
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 1.020.682,46 981.899,89 προηγούμενων χρήσεων -174.104,77 -126.852,52
Πλέον : Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 0,00 0,00 (+) ή (-):Διαφορές φορολογικού ελέγ  
Σύνολο 1.020.682,46 981.899,89 χου προηγούμενων χρήσεων  
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικ/κής λειτουργία 354.346,44 275.549,69 Σύνολο -268.744,24 -174.104,77
ΜΕΙΟΝ: 3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεω 758.882,42 1.113.228,86 750.611,37 1.026.161,06 ΜΕΙΟΝ    : 1.Φόρος εισοδήματος και  
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως -92.546,40 -44.261,17 εισφορά ΟΓΑ 0,00 0
  Κέρδη προς διάθεση -268.744,24 -174.104,77
ΠΛΕΟΝ    
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 136,01 105,82 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής  
Μείον: 1.Τακτικό αποθεματικο 0,00 0,00
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 518,81 -382,80 2121,92 -2.016,10 8. Yπόλοιπο ζημιών εις νέο -268.744,24 -174.104,77
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως -92.929,20 -46.277,27   -268.744,24 -174.104,77
     
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον):Εκτακτα αποτ/σματα Νέα Ιωνία, 30.05.2015
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 112,84 396,13    
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Μείον:    
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 1.823,11 -1.710,27 1.371,11 -974,98    
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) -94.639,47 -47.252,25    
  ΑΣΙΚΗΣ του ΓΕΩΡΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΙΟΝ: Α.Δ.Τ. ΑΚ 061782
     
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 26.034,18 20.548,85 ΜΕΛΟΣ
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος 26.034,18 0,00 20.548,85 0,00    
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων -94.639,47 -47.252,25    
     
  ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ του ΜΑΡΓ. ΜΙΧΑΗΛ
  Α.Δ.Τ. ΑΑ 485104
     
  ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

  Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε.
  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ- ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
     
     
     
  OΡΕΣΤΗΣ Α. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ 
  ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0103944 ΑΔΤ ΑΚ 928407