«ΔΙΚΤΥΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53391/01ΑΤ/Β/02/450 - Aριθμός ΓΕΜΗ 5054401000)

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η­

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΔΙΚΤΥΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε τακτική Γενική Συνέλευση.

 

"ΔΙΚΤΥΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” 

 

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 π.μ., στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου «Amarilia» (αίθουσα Athina Hall), το οποίο βρίσκεται στην οδό Αγίου Νικολάου 13,  16671 Βουλιαγμένη Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διάταξης :

 

1.    Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 (1/1/2012 – 31/12/2012) και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2.    Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εν λόγω χρήση, και έγκριση αμοιβής των ελεγκτών για τη χρήση αυτή.

3.    Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013.

4.    Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού (σκοπός της Εταιρείας).

5.    Έγκριση μεταβίβασης μετοχών.

6.    Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

 

        Οι Μέτοχοι για να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή  σε Τράπεζα τις Μετοχές τους ή τα αποδεικτικά εκπροσωπήσεως τους πέντε (5) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

 

Ν. Ιωνία,04 Ιουνίου 2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ