ΔΙΚΤΥΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΝ ΑΝΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53391/01ΑΤ/Β/02/450 - Aριθμός ΓΕΜΗ 5054401000)

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η­

 

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την εωνυμία "ΔΙΚΤΥΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΝ ΑΝΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε έκτακτη Γενική Συνέλευση.

 

"ΔΙΚΤΥΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΝ

 ΑΝΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και την αόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 23η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:30 μ.μ., στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου MEDITERRANEAN PALACE (αίθουσα ΔΙΑΣ), οδός Σαλαμίνος αριθ. 3, Θεσσαλονίκη, για συζήτηση και λήψη αοφάσεων εί των εξής θεμάτων της ημερησίας διάταξης :

 

1.    Έγκριση μεταβίβασης ιδίων μετοχών της Εταιρείας σε νέους μετόχους.

2.    Όροι διάθεσης ιδίων μετοχών της Εταιρείας σε μετόχους αυτής.

3.    Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

 

Οι Μέτοχοι για να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση ρέει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή  σε Τράεζα τις Μετοχές τους ή τα αοδεικτικά εκροσωήσεως τους έντε (5) ημέρες ριν τη Γενική Συνέλευση.

 

Ν. Ιωνία, 25 Ιανουαρίου 2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ