Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η­

 

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΔΙΚΤΥΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε τακτική Γενική Συνέλευση.

 

"ΔΙΚΤΥΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” 

 

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 π.μ., στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου «Πεντελικόν» (Hotel Pentelikon) (αίθουσα Ballroom), το οποίο βρίσκεται στην οδό Δηληγιάννη 66, Κηφισιά (Κεφαλάρι), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διάταξης :

 

1.    Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της ενδέκατης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 (1/1/2013 – 31/12/2013) και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2.    Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εν λόγω χρήση, και έγκριση αμοιβής των ελεγκτών για τη χρήση αυτή.

3.    Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2014 έως 31ης Δεκεμβρίου 2014.

4.   Έγκριση μεταβίβασης ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

5 .  Πρόταση προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση αποζημίωσης μελών Δ.Σ. για τα έτη 2011 έως και 2014.

6.   Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

7.   Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

 

        Οι Μέτοχοι για να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή  σε Τράπεζα τις Μετοχές τους ή τα αποδεικτικά εκπροσωπήσεως τους πέντε (5) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

 

Ν. Ιωνία,30 Μαΐου 2014

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ